Artefactes de Scrum

  • Llista de producte (Product Backlog): aquesta llista inclou tots els elements (items) pendents d'incorporar al producte, ordenats per prioritat típicament de valor i risc tècnic, i amb un esforç de realització estimat a alt nivell. Els elements són inclosos, prioritzats i analitzats pel propietari del producte, dins d'una activitat que es diu Backlog Grooming, que els va desglosant en elements més petits tal i com s'apropa la iteració on s'incorporaran al producte.


  • Llista de Sprint (Sprint Backlog): aquesta llista inclou els elements que s'estima que es podran incorporar al producte dins de l'iteració en curs. Els elements han sigut descomposats a un nivell suficientment fi per poder ser analitzats i estimats amb detall. Aquesta llista no pateix modificacions durant el Sprint, excepte si l'equip de desenvolupament ho demana degut a que el ritme de treball és més alt o més baix de l'estimat.


  • Increment: l'increment és la traducció dels elements de la llista del Sprint en funcionalitats noves o millores afegides al producte. Cal remarcar que, independentment de la mida de l'increment, totes les funcionalitats afegides són potencialment lliurables i compleixen la "definició de fet".


  • Recta d'avanç (Burndown Chart): aquest artefacte no està entre els principals de Scrum però és usat comunment. Representa les hores pendents per completar els elements pendents de la llista del Sprint i es compara diàriament la xifra resultant de la feina feta amb la "recta ideal" que suposa un avanç constant fins el dia de finaltizació del Sprint.