Events de Scrum

Els events de Scrum defineixen el cicle de vida dels projectes i tenen uns objectius i significat ben pensats i útils. Els events de Scrum són:

 

  • Iteració (Sprint): són cicles d'un màxim de 30 dies, típicament mesurats en 2, 3 o 4 setmanes i de la mateixa durada durant el projecte, amb la sortida d'un "increment potencialment lliurable" sobre el producte. El propietari del producte decideix quantes iteracions  s'han de fer i que incloure a cadascun, però una vegada començada cada iteració és l'equip de desenvolupament qui s'autoorganitza. 

 

  • Planificació (Sprint Planning): durant la planificació l'equip de desenvolupament analitza conjuntament el contingut del Sprint backlog per assegurar un enteniment comú dels elements que s'han d'afegir al producte, que es poden reestimar i desglosar en tasques més petites. Això pot comportar un ajustament de la previsió dels resultats del Sprint que es comunica al propietari del producte. Aquesta reunió no pot superar les 8 hores.

 

  • Scrum diari (Daily Scrum): és una reunió diària de 15 minuts, realitzada sempre de peu, en el mateix lloc i a la mateixa hora, on es revisa l'estat del projecte per avaluar si s'aconsegueix l'avanç esperat i fomentar la coordinació. Cada membre de l'equip respon a les preguntes: 1) que vaig fer ahir, 2) que faré avui i 3) quins impediments tinc.

 

  • Revisió (Sprint Review): el darrer dia del Sprint es realitza aquesta reunió entre l'equip de desenvolupament i el propietari del producte per demostrar-li l'increment aconseguit al producte. El propietari valida que s'ha aconseguit l'objectiu i proporciona la retroacció sobre els requeriments que no s'han implementat correctament o aquells nous que s'han identificat sobre la base dels existents. La reunió ha de durar menys de 4 hores.

 

  • Retrospectiva (Sprint Retrospective): el darrer event del Sprint és intern a l'equip de desenvolupament i consisteix en identificar les millores possibles sobre el funcionament de l'equip respecte les seves pràctiques, comunicació o tecnologia. Aquestes millores s'han de planificar amb un responsable i data. La reunió no pot passar de 4 hores.